Privacyverklaring

Privacyverklaring
Bedrijf:
Satellite World, gevestigd aan Groenestraat 11-B, (NL) 6681DW Bemmel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
Bedrijf:                 Satellite-World
Adres:                 Groenestraat 11-B
Plaats:                (NL) 6681DW Bemmel
Telefoonnummer:  +31-6-41469352
 
Beheerder:
L. Willems is de functionaris Gegevensbescherming van Satellite World. Hij is te bereiken via admin@satellite-world.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Satellite World verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-        Voor- en achternaam;
-        Geslacht;
-        Adresgegevens;
-        Telefoonnummer;
-        E-mailadres;
-        Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel
         op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
-        Gegevens over uw activiteiten op onze website;
-        Internetbrowser en apparaat type en
-        (Bankrekeningnummer)
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@satellite-world.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Satellite World verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-        Het afhandelen van uw betaling;
-        Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
-        U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
-        U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
-        U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
-        Om goederen en diensten bij u af te leveren;
-        Satellite World verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde besluitvorming:
Satellite World neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Satellite World) tussen zit. Satellite World gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Cubecart - webwinkel software, gebruik t.b.v. bestellingen en tijdelijke registratie op de server.
- Betaal systeem PayPal, u wordt wordt vanuit de webwinkel automatich doorgelinkt.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Satellite World bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
(Categorie) persoonsgegevens :
-        Voor- en achternaam
-        Geslacht
-        Adresgegevens
-        Telefoonnummer
-        E-mailadres
-       ( Bankrekeningnummer)
Deze gegevens worden in onze administratie bewaard gedurende 10 jaar t.b.v. de belastingdienst.
 
Delen van persoonsgegevens met derden:
Satellite World verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Satellite World gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Satellite World en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: admin@satellite-world.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Satellite World wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Satellite World neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via admin@satellite-world.nl. Satellite World heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 
 
Bemmel, mei 2018
  • Er zijn geen producten gevonden.
26
Top

eCommerce by CubeCart